Algemene voorwaarden webwinkel LOOT® lifestyle outdoor originals

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Verkoper: De webwinkel van LOOT® lifestyle outdoor originals op www.lootoriginals.nl (hierna te noemen de LOOT® webwinkel)
Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die via de LOOT® webwinkel opdracht heeft gegeven om producten te leveren.
Product: al hetgeen op de LOOT® webwinkel wordt aangeboden en onderwerp is van één of meerdere koopovereenkomsten.
Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

2. Toepassing
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding en overeenkomst tussen verkoper en koper tenzij hier door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk vanaf is geweken. Eventuele algemene (inkoop -)voorwaarden van koper zijn op deze aanbiedingen en overeenkomsten niet van toepassing.
2.2 Alle gebruikers van de LOOT® webwinkel (kopers) worden geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden. Op het moment dat er een bestelling geplaatst wordt via de LOOT® webwinkel verklaart koper akkoord te zijn gegaan met de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
2.3 Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
2.4 Verkoper behoudt zich het recht voor in bepaalde gevallen soepel met deze voorwaarden om te gaan.

3. Informatie
3.1 De informatie op de LOOT® webwinkel is uiterst zorgvuldig samengesteld. Desondanks is het niet uit te sluiten dat er onvolledigheden of onjuistheden in de informatie aanwezig zijn. De LOOT® webwinkel kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
3.2 Beeldmateriaal. Op de LOOT® webwinkel wordt door middel van fotomateriaal en afbeeldingen geprobeerd een zo duidelijk mogelijk beeld van het te bestellen product te geven. Het kan echter voorkomen dat een product op details afwijkt van het product zoals dit op de LOOT® webwinkel wordt getoond. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verschillen die kunnen bestaan tussen verkoopbeelden en het daadwerkelijke product.
3.3 Koper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor prijzen dan wel informatie welke door derden op de website zijn geplaatst (bijvoorbeeld m.b.t. tarieven, afmetingen e.d.) en de eventueel hierop gebaseerde transacties.

4. Offertes en overeenkomsten
4.1 Alle aanbiedingen op de LOOT® webwinkel zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Indien een besteld product niet meer leverbaar blijkt te zijn dan wordt in overleg met koper gezocht naar een alternatief. Indien gewenst kan koper de overeenkomst in dat geval ontbinden.
4.2 Verkoper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien koper redelijkerwijs kan begrijpen dat (delen van) offertes of aanbiedingen vergissingen of verschrijvingen bevatten.
4.3 Aanbiedingen of offertes gelden voor de huidige bestelling en niet automatisch voor toekomstige bestellingen.

5. Prijzen en verzendkosten
5.1 Alle prijzen van de te bestellen producten op de LOOT® webwinkel luiden in Euro’s en zijn incl. de wettelijke BTW. Prijzen voor verzending worden apart berekend en zijn afhankelijk van land van herkomst en hoogte van de besteding.
5.2 De prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.

6. Bestellen en betalen
6.1 Door het plaatsen van de bestelling gaat u een koopovereenkomst aan met de LOOT® webwinkel. U krijgt per e-mail een bevestiging van uw bestelling. Koper heeft de keuze uit 3 betalingsmogelijkheden: direct betalen via iDEAL, via PayPal of vooraf overmaken.
6.2 Indien een bestelling is geplaatst en er is gekozen voor de optie – vooraf overmaken – dan dient koper het totaal bedrag o.v.v. het ordernummer en de datum binnen 5 dagen over te maken op rekeningnummer ABN-AMRO 60.877.77.22 t.n.v. LOOT® lifestyle outdoor originals te Aerdenhout. Als binnen vijf werkdagen na de bestelling geen betaling van koper is ontvangen ontbinden wij de koopovereenkomst. Koper ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail.

7. Levering
7.1 De door verkoper opgegeven levertijden zijn indicatief. Verkoper is hierin deels afhankelijk van derden. Bij ontvangst van de bestelling geeft verkoper aan koper een indicatie van de verwachte leveringstermijn. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de koper in geen geval recht op een schadevergoeding.
7.2 Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper. Verkoper zal vervolgens zoveel mogelijk proberen tegemoet te komen aan de wensen van koper m.b.t. de leverdatum en het afleveradres (dit uiteraard binnen de mogelijkheden van de door verkoper gebruikte logistieke dienstverleners).
7.3 Indien duidelijk wordt dat de leveringstermijn aanzienlijk, d.w.z. langer dan 30 dagen, zal worden overschreden dan zal verkoper koper hiervan op de hoogte stellen. Koper heeft in dat geval het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.
7.4 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door verkeerde, onvolledige of onjuiste informatie verstrekt door koper.
7.5 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor het niet tijdig bezorgen van bestellingen door derden.

8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 Het eigendom van de door verkoper geleverde producten gaat pas over op het moment dat al hetgeen op grond van de overeenkomst verschuldigd is, aan verkoper is voldaan. Het risico gaat reeds op het moment van aflevering over van verkoper op koper.
8.2 Het is koper niet toegestaan het product, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, te belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of op enige andere wijze te bezwaren.

9. Herroeping en retourneren
9.1 Koper is verplicht om goederen besteld bij de LOOT® webwinkel direct na ontvangst nauwkeurig te controleren en inspecteren. Indien koper om welke reden dan ook het ontvangen product niet wenst af te nemen dan heeft hij het recht om het product binnen 7 werkdagen na ontvangst te ruilen dan wel te retourneren aan verkoper mits ongebruikt, onbeschadigd en in originele verpakking. Koper dient hierover vooraf contact op te nemen met verkoper via service@lootoriginals.nl.
Retouradres: de LOOT® webwinkel – Kolonel Clarklaan 2 – 2111 XB – Aerdenhout.
De kosten van het retour zenden zijn voor de koper.
Binnen 7 dagen na ontvangst van de retourzending, wordt het verschuldigde bedrag aan u overgemaakt.
9.2 Indien de koper een ander product ontvangt dan hij besteld heeft of indien het ontvangen product beschadigd is, wordt dit door verkoper uiteraard kosteloos omgeruild voor een ander exemplaar. In dit geval neemt verkoper de kosten van de retourzending en de verzendkosten van de nieuwe levering voor haar rekening. Neem in dit geval altijd direct contact op met service@lootoriginals.nl.
9.3 Verkoper behoudt zich het recht voor retourzendingen alleen te accepteren als deze van te voren zijn aangemeld en als de verpakking origineel en onbeschadigd is. Als het vermoeden bestaat dat het product gebruikt of beschadigd is door nalatigheid of door opzettelijk toedoen van koper behoudt verkoper zich het recht voor de restitutie van het aankoopbedrag te verminderen met de ontstane waardevermindering van het geretourneerde product.
9.4 Wij raden u aan artikelen alleen retour te zenden via een erkende koerier of via het postkantoor. U ontvangt dan een verzendbewijs en het is mogelijk om de zending te traceren.
9.5 Artikelen die speciaal voor u gemaakt of besteld zijn kunnen niet worden geretourneerd. Dit staat bij de productinformatie van de betreffende producten vermeld. Wilt u zeker weten of uw product achteraf te ruilen is, vraag hier dan naar alvorens u uw bestelling plaatst.

Artikel 10. Garantie en aansprakelijkheid
10.1 De LOOT® webwinkel hanteert te allen tijde de garantievoorwaarden van de fabrikant, distributeur of leverancier van het product of dienst (meestal 1 jaar) of haar eigen garantievoorwaarden als het gaat om een LOOT® product (2 jaar). De garantie is alleen van toepassing bij normaal huishoudelijk gebruik. De garantie geldt niet indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, externe factoren, onjuist gebruik, verwaarlozing, normale slijtage of indien er ingrepen aan zijn verricht of reparatie is uitgevoerd door derden. Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik en gebreken die de werking of waarde van het product niet noemenswaardig beïnvloeden vallen niet onder de garantie. De garantie vervalt indien originele LOOT® onderdelen zijn vervangen door niet originele LOOT® onderdelen. De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van de LOOT® webwinkel. Deze door de LOOT® webwinkel aangeboden garantieregeling, doet niets af aan de rechten van de klant die het kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
10.2 Aanspraak op de garantie kan men uitsluitend maken indien men direct na constatering van het defect schriftelijk dan wel per e-mail contact opneemt met de LOOT® webwinkel.
10.3 De LOOT® webwinkel is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van de LOOT® webwinkel. De LOOT webwinkel is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
10.4 Indien de LOOT® webwinkel, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

11. Uw persoonsgegevens / privacy
11.1 De LOOT®  webwinkel draagt zorg voor een uiterst zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling van de persoonsgegevens van de koper. De LOOT® webwinkel gebruikt de opgegeven persoonsgegevens uitsluitend voor het uitvoeren en afhandelen van de bestelling. Persoonsgegevens zullen door verkoper nimmer worden doorgegeven aan derden. Dit gebeurt uitsluitend met toestemming van de klant en met als enig doel het bestel- en bezorgproces te kunnen afhandelen.
11.2 Voor statistische doeleinden houdt de LOOT® webwinkel de bezoekersstatistieken bij. Algemene informatie als bezoekersaantallen, duur van het bezoek en tijdstippen wordt hierin bijgehouden. Resultaten worden uitsluitend gebruikt voor intern gebruik en de gegevens zijn niet te herleiden tot individuele bezoekers.

12. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft verkoper in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten danwel zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden. Verkoper zal koper hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen zonder dat verkoper is gehouden tot enige vorm van schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

13. Toepasselijk recht
13.1 Op alle overeenkomsten tussen koper en verkoper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen koper en verkoper zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland
13.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

14. Communicatie
Verkoper is niet aansprakelijk voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en overige mededelingen als gevolg van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en verkoper of tussen verkoper en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en verkoper.

15. Contact
Alle contacten m.b.t. overeenkomsten, bestellingen en overige vragen of klachten lopen via de e-mail: service@lootoriginals.nl of schriftelijk via:

LOOT® lifestyle outdoor originals
Afdeling klantenservice
Postbus 49
2060 AA Bloemendaal

16. Copyright
Op de inhoud en vormgeving van de LOOT® webwinkel rust auteursrecht. Dat geldt voor alle afbeeldingen (tenzij openbaar gemaakt door producent of distributeur van de gefotografeerde producten) en teksten of delen van teksten. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de LOOT® webwinkel. Indien toestemming hiervoor niet is gegeven en het copyright van de LOOT® webwinkel wordt geschonden dan zal de LOOT® webwinkel hierop actie ondernemen.

17. Kamer van Koophandel
LOOT® lifestyle outdoor originals staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34357516. Deze algemene voorwaarden zijn ook hier gedeponeerd.